Studentská rada

Univerzity Pardubice

 

 

Studuj a daruj se SRUPa!

SRUPa chce ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií přesvědčit studenty Univerzity Pardubice k dárcovství krve.

Studuj a daruj!

Členové SRUPa se vydali darovat krev, pojďte darovat s námi! Jak nám to šlo můžete vidět zde.

Více informací naleznete na webových stránkách http://studujadaruj.upce.cz.
Nebo se můžete zeptat, co vás zajímá, stačí napsat na studujadaruj@upce.cz.

 


Naše aktivity

SRUPa se celoročně zabývá podněty od studentů, jejich názory, připomínkami a komentáři k problémům, dění na univerzitě či aktuálním záležitostem. V průběhu akademického roku SRUPa rozvíjí se členy akdemické obce univerzity diskuzi nad tématy vysokého školství v ČR i konkrétně na Univerzitě Pardubice, etikou na akademické půdě, kvalitou výuky a jejím hodnocení aj. Dlouhodobě se zabývá propagací, pro studenty jsou pořádány mj. volnočasové aktivity, tématické zábavné večery.…

online soutěž
Aktuálně o aktivitách SRUPa sledujte na našem Facebooku.

snowflake template image news

Propagace Studentské rady UPa

2016/2017

SRUPa chystá celou řadu akcí po celý rok... Mezi diskuzní témata bude patřit hodnocení výuky, etika na akademické půdě, vysoké školství v ČR i na UPa. Tématem budou také jiné vysoké školy, jak fungují různé věci tam nebo jaké zkušenosti studenti mají z různých škol. Mezi volnočasové aktivity budou patřit zábavné večery. Neváhejte a přijďte se zúčastnit našich akcí:)


snowflake template image news

Jsme tu pro vás!


SRUPa zastupuje zájmy všech studentů Univerzity Pardubice. Členy jsou všichni studentští zástupci v akademických senátech a naši zástupci v SK RVŠ. Jsme tu pro vás, kontaktujte nás, napište nám, pojďme společně řešit a diskutovat - srupa@upce.cz nebo navštivte nějakou z námi pořádaných akcí... 


Informace ze zasedání

Podívejte se, co jsme na zasedání řešili...

30. května 2017

4. zasedání SRUPa

Na 4. zasedání SRUPa byl schválen nový Jednací řád SRUPa. Před zasedáním SRUPa proběhlo pracovní setkání, na kterém členové SRUPa obsáhlou diskuzí dospěli k předkládané verzi. Předsednictvo SRUPa informovalo o plánovaných i uplynulých aktivitách SRUPa. Na programu pak byly ještě informace z předsednictva AS UPa a Rady pro vnitřní hodnocení UPa.

11. dubna 2017

3. zasedání SRUPa

Na programu zasedání byla volba zástupce studentů do Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice, který bude následně navržen AS UPa. V programu byly také informace z jednání s SKM, informace o činnosetch a jednáních předsednictva AS UPa a informace a aktuality jednotlivých fakult. Členové SRUPa byli také informováni o aktivitách pracovní skupiny pro hodnocení výuky.


Všechny zápisy ze zasedání naleznete na studentském intranetu nebo také zde.

Zapiš se na UPa jinak, než na chodník!

 


O studentské radě

Kdo jsme, co děláme, o co nám jde....

Co je SRUPa

SRUPa je zřízena na základě Statutu Univerzity Pardubice. SRUPa zastupuje studenty univerzity, reprezentuje je při jednáních s vedením univerzity, fakult, ústavů a dalších součástí.
Členové SRUPa jsou studenti Univerzity Pardubice, kteří byli zvoleni ostatními studenty do akademických senátů. Dalšími členy SRUPa je delegát a jeho náhradník ve Studentské komoře Rady vysokých škol.
Jako studenti naší univerzity tak máte a budete mít příležitost se na volbě svých zástupců také podílet. Přispět ke zlepšení studentského života na naší univerzitě můžete i tak, že se sami zapojíte do aktivit SRUPa, Kolejní rady apod. SRUPa shromažďuje od studentů podněty, nápady a připomínky, které projednává a předává vedení UPa, fakult, SKM, Univerzitní knihovny apod.
Na SRUPa se mohou obracet studenti o pomoc, pokud mají problémy nebo nesrovnalosti při studiu, s ubytováním na kolejích či pouze žádají o radu. SRUPa se také snaží přispět ke zlepšení kulturního prostředí na univerzitě, v jejím bezprostředním okolí a v neposlední řadě také podporuje iniciativy studentů.

Mezi činnosti SRUPa patří:

 • navrhovat Akademickému senátu UPa delegáta a náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol,
 • zastupovat studenty při jednání s vedením a ostatními orgány univerzity,
 • koordinovat práci všech studentských senátorů v jednotlivých akademických senátech,
 • zřizovat poradní orgány (komise),
 • svolávat studentskou část akademické obce univerzity,
 • vyjadřovat se k rozhodnutím vedení univerzity, fakult, ústavů univerzity a k rozhodnutím Správy kolejí a menzy (SKM),
 • konzultovat s vedením SKM problémy související s podmínkami ubytování a života studentů na kolejích univerzity.
Zasedání SRUPa jsou veřejná a veškeré její dokumenty najdete na studentském intranetu.

Nedávné činnosti SRUPa:

 • Studenti pro studenty: pořádání volnočasových akcí, turnajů (Člověče, nezlob se!, turnaj v piškvorkách, kvízy a hádanky, diskuzní témata se SRUPa...)
 • hodnocení výuky, kvality výuky,
 • aktivní spolupráce SRUPa se SK RVŠ a účast zástupců SRUPa na akcích pořádaných SK RVŠ,
 • meziuniverzitní spolupráce s Univerzitou Hradec Králové, Vysokým učením technickým v Brně, Vysokou školou chemicko technologickou v Praze, Jihočeskou univerzitou...

Kdo se málo ptá, málo se dozví... Aneb líná...

 


Kontaktujte nás

SRUPa:

Studentská rada Univerzity Pardubice
budova G kampusu univerzity, 11. podlaží
Studentská 95, Pardubice
srupa@upce.cz

Složení předsednictva

předsedkyně:    Helena Rajtrová     FES
místopředseda:    Ondřej Dobeš    FES
místopředseda:     Pavel Vajrauch    FES

Kontakt

helena.rajtrova@student.upce.cz
ondrej.dobes@student.upce.cz
pavel.vajrauch@student.upce.cz
Kompletní seznam členů SRUPa včetně kontaktů naleznete zde.

Copyright © SRUPa