Studentská rada

Univerzity Pardubice

 

 

Studuj a daruj se SRUPa!

SRUPa chce ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií přesvědčit studenty Univerzity Pardubice k dárcovství krve.

Studuj a daruj!

Členové SRUPa se vydali darovat krev, pojďte darovat s námi! Jak nám to šlo můžete vidět zde.

Více informací naleznete na webových stránkách http://studujadaruj.upce.cz.
Nebo se můžete zeptat, co vás zajímá, stačí napsat na studujadaruj@upce.cz.

 


Naše aktivity

SRUPa se celoročně zabývá podněty od studentů, jejich názory, připomínkami a komentáři k problémům, dění na univerzitě či aktuálním záležitostem. V průběhu akademického roku SRUPa rozvíjí se členy akdemické obce univerzity diskuzi nad tématy vysokého školství v ČR i konkrétně na Univerzitě Pardubice, etikou na akademické půdě, kvalitou výuky a jejím hodnocení aj. Dlouhodobě se zabývá propagací, pro studenty jsou pořádány mj. volnočasové aktivity, tématické zábavné večery.…

online soutěž
Aktuálně o aktivitách SRUPa sledujte na našem Facebooku.

snowflake template image news

Propagace Studentské rady UPa

2017/2018

SRUPa chystá celou řadu akcí po celý rok... Mezi diskuzní témata bude patřit hodnocení výuky, etika na akademické půdě, vysoké školství v ČR i na UPa. Tématem budou také jiné vysoké školy, jak fungují různé věci tam nebo jaké zkušenosti studenti mají z různých škol. Mezi volnočasové aktivity budou patřit zábavné večery. Neváhejte a přijďte se zúčastnit našich akcí:)


snowflake template image news

Jsme tu pro vás!


SRUPa zastupuje zájmy všech studentů Univerzity Pardubice. Členy jsou všichni studentští zástupci v akademických senátech a naši zástupci v SK RVŠ. Jsme tu pro vás, kontaktujte nás, napište nám, pojďme společně řešit a diskutovat - srupa@upce.cz nebo navštivte nějakou z námi pořádaných akcí... 


Informace ze zasedání

Podívejte se, co jsme na zasedání řešili...

8. ledna 2018

7. zasedání SRUPa

Program zasedání: Informace z předsednictva SRUPa, volba předsednictva SRUPa, informace z předsednictva akademického senátu univerzity. Dále byla na programu nominace studenta do Rady pro vnitřní hodnocení na zasedání AS UPa a byly projednány výsledky jednání s vedením SKM - Informace Komise pro záležitosti kolejí a menzy z jednání s vedením SKM.

13. listopadu 2017

6. zasedání SRUPa

Program zasedání: nominace SRUPa na cenu Jana Opletala - nejvyšší studentské vyznamenání v ČR, návrh na delegáta a náhradníka delegáta SK RVŠ na období 2018-2020, participace SRUPa na Týdnu studentstva, akce a aktivity SRUPa - zábavné večery ve studentském klubu Áčko, Srdíčkové dny, informace z předsednictva, informace z kolegia rektora a záležitosti SKM.


Všechny zápisy ze zasedání naleznete na studentském intranetu nebo také zde.

Zapiš se na UPa jinak, než na chodník!

 


O studentské radě

Kdo jsme, co děláme, o co nám jde....

Co je SRUPa

SRUPa je zřízena na základě Statutu Univerzity Pardubice. SRUPa zastupuje studenty univerzity, reprezentuje je při jednáních s vedením univerzity, fakult, ústavů a dalších součástí.
Členové SRUPa jsou studenti Univerzity Pardubice, kteří byli zvoleni ostatními studenty do akademických senátů. Dalšími členy SRUPa je delegát a jeho náhradník ve Studentské komoře Rady vysokých škol.
Jako studenti naší univerzity tak máte a budete mít příležitost se na volbě svých zástupců také podílet. Přispět ke zlepšení studentského života na naší univerzitě můžete i tak, že se sami zapojíte do aktivit SRUPa, Kolejní rady apod. SRUPa shromažďuje od studentů podněty, nápady a připomínky, které projednává a předává vedení UPa, fakult, SKM, Univerzitní knihovny apod.
Na SRUPa se mohou obracet studenti o pomoc, pokud mají problémy nebo nesrovnalosti při studiu, s ubytováním na kolejích či pouze žádají o radu. SRUPa se také snaží přispět ke zlepšení kulturního prostředí na univerzitě, v jejím bezprostředním okolí a v neposlední řadě také podporuje iniciativy studentů.

Mezi činnosti SRUPa patří:

 • navrhovat Akademickému senátu UPa delegáta a náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol,
 • zastupovat studenty při jednání s vedením a ostatními orgány univerzity,
 • koordinovat práci všech studentských senátorů v jednotlivých akademických senátech,
 • zřizovat poradní orgány (komise),
 • svolávat studentskou část akademické obce univerzity,
 • vyjadřovat se k rozhodnutím vedení univerzity, fakult, ústavů univerzity a k rozhodnutím Správy kolejí a menzy (SKM),
 • konzultovat s vedením SKM problémy související s podmínkami ubytování a života studentů na kolejích univerzity.
Zasedání SRUPa jsou veřejná a veškeré její dokumenty najdete na studentském intranetu.

Nedávné činnosti SRUPa:

 • Studenti pro studenty: pořádání volnočasových akcí, turnajů (Člověče, nezlob se!, turnaj v piškvorkách, kvízy a hádanky, diskuzní témata se SRUPa...)
 • hodnocení výuky, kvality výuky,
 • aktivní spolupráce SRUPa se SK RVŠ a účast zástupců SRUPa na akcích pořádaných SK RVŠ,
 • meziuniverzitní spolupráce s Univerzitou Hradec Králové, Vysokým učením technickým v Brně, Vysokou školou chemicko technologickou v Praze, Jihočeskou univerzitou...

Neříkej, že to nejde. Raději řekni, že to zatím neumíš. (Tomáš Baťa)

 


Kontaktujte nás

SRUPa:

Studentská rada Univerzity Pardubice
budova G kampusu univerzity, 11. podlaží
Studentská 95, Pardubice
srupa@upce.cz

Složení předsednictva

předseda:    Ondřej Dobeš     FES
místopředkyně:    Kateřina Bartošová    FCHT
místopředseda:     Pavel Vajrauch    FES

Kontakt

ondrej.dobes@student.upce.cz
katerina.bartosova2@student.upce.cz
pavel.vajrauch@student.upce.cz
Kompletní seznam členů SRUPa včetně kontaktů naleznete zde.

Copyright © SRUPa